/ ENG
最新消息

 > 返回

2020-08-30   家中芭蕾: 天鵝湖

原來唔單止可以WFH, 仲可以DFH Dance From Home架! 快d睇下我地嘅學生點樣係屋企一齊完成天鵝湖標誌性嘅群舞啦! 任何地方都可以是你的舞台!